pondělí 12. března 2018

Pondělní preview - Popcorn Turner a Cooper Jones

 Pondělním preview s datem 12.3.2018 je artwork Popcorn Turnera a Cooper Jonesové z chystaného boxu Backdraft.

 Popcorn Turner a jeho asistentka Cooper Jonesová jsou prominentní sládci v jižním Bayou. Popcorn přináší Gremlinům silnou schopnost Indukce, která zvyšuje o 2 zranění z Otravy (poison), jež utrží poblíž stojící nepřátelé. Ještě lepší ale je, že ochrání přátelské modely před poškozením z Otravy, čímž dělá Tri-Chi modely, jež Otravu získávají zatímco se léčí, na bojišti více efektivními.
 A jakoby se toho Popcorn nenaučil z McMourningovi příručky dost, může donutit modely okamžitě utržit zranění rovné jejich Otravě do maxima pěti. Když se toto zkombinuje se schopností zapálit nepřátelské modely a diskardovat scheme markery na léčení sebe sama, dělá to Popcorn Turnera hodně silného spojence pro Brewmastera.
Cooper Jonesová je schopna naložit slušnou porci Otravy na nepřátele čímž výborně podporuje svého šéfa. Její posedlost sudy jí dovoluje odstranit scheme markery a tím léčit blízké Stroje či je schopná se do sudu ukrýt a zvýšit tak svou Zbroj. Ještě lepší ale je, že když se dostatečně naleje tak dovede proměnit scheme markery na Whiskey Golema... aniž by tím strávila jednu akci. Navíc se jukněte na její skvělou letlampu!
Tato dynamická dvojka má našlápnuto být hitem na každé párty, ohněstrůjských shromáždění a také v každé gremliní partě která si dovede užít dobrý drink.


 Popcorn Turner and his assistant, Cooper Jones, are prominent brewers in the southern Bayou. Popcorn brings the potent Induction ability into the Gremlin faction, increasing the damage that nearby enemies suffer from Poison by +2. Better yet, he protects friendly models from suffering Poison damage, making all of those Tri-Chi models that gain Poison while healing themselves all the more effective at staying on the table.
 As if Popcorn weren't borrowing enough from McMourning's playbook, he can also force models to immediately suffer damage equal to their Poison Condition, up to a maximum of five damage. When combined with the ability to light enemy models on fire and discard scheme markers to self-heal, this makes Popcorn Turner a very potent ally for the Brewmaster.
 Cooper Jones, meanwhile, is capable of putting a good deal of Poison onto enemies, which supports her boss quite well. Her obsession with barrels allows her to break down scheme markers to heal nearby Constructs, or she can just hide inside of a barrel to increase her Armor. Better yet, if she gets a few drinks into her, she can turn scheme markers into Whiskey Gamin... without spending a single Action. Plus, just look at that awesome blowtorch!
 This dynamic duo is sure to be a hit at parties, firework conventions, and in just about any Gremlin crew that enjoys a few good drinks.

Head over to the forums to discuss!

ZDROJ

pondělí 5. března 2018

Březnová errataHello,

The March 2018 FAQ is now available! You can find it on the website or attached to this post: M2E FAQ & Errata (March 2018).pdf

In this update, the formatting changed slightly so that each Faction section has its own numbering. This makes some of the updating easier on our end. In terms of content, the additions can be found below:Actions And Abilities in Multiple Factions #87-90

87. If a model has a Condition that was given to it by an enemy, and later becomes immune to Conditions from enemies, is that Condition removed?
No. The granted immunity is only when the Condition is given to the model.

88. If an Ability states “within one or more models with this Ability,” does the effect/Ability stack?
No. (3/1/18)

89. How do models with an Ability that lets them count as two models impact the different Strategies and Schemes (where it may be relevant)? For example, on Big Jake, the Tanuki, and Bone Pile.
Models that count as two models do so, but the “second” model is not considered to have any Conditions, effects, etc on the first. If the model only counts when determining VP, such as Big Jake, it works slightly differently. (3/1/18)

Below are Strategies where these Abilities are relevant.
Ours - The model’s cost counts twice.
Ply for Information - The Condition is only on one model.
Public Executions - The Condition is only on one model.
Headhunter - Models that count as two drop two Markers. Models that count as two for scoring drop one.

Below are Schemes, so are only relevant to models that count as two for Schemes (such as the Bone Pile).
Hold Up Their Forces - The model counts as two.
Inescapable Trap - The model counts as two.
Recover Evidence - The model may be selected twice for two Markers.
Public Demonstration - The duplicated model is not also named, so it only counts once.

90. If a Marker is on the centerline, is it also considered to be on a certain half of the board?
Yes. The Marker will also need to be on some half of the board, and it may be on both. (3/1/18)Gaining Grounds 2018 #1-4

1. Can a Supply Wagon Marker be removed via another Supply Wagon Marker?
No. (3/1/18)

2. Do you need a Scheme Marker in the enemy deployment zone to score any points for Surround Them?
No. (3/1/18)

3. In Inescapable Trap, do you need 2 or more enemy models within 3” of the same Scheme Marker?
Yes. (3/1/18)

4. Do the Conditions from Ply for Information and Public Executions get removed even if no one scored?
Yes. (3/1/18)

Pondělní preview - Whiskey gamin


 Pondělním preview s datem 5.3.2018 je artwork Whiskey gaminů z připravovaného encounter boxu Backdraft.


 Na rozdíl od elementálních Gaminu, kteří jsou vyvoláváni kouzly a rituály, jsou Whiskey Gamini stvořeni podnikavými gremliními řemeslníky k nošení jejich Měsíčního svitu z místa na místo. Poté, co se pár prvních gaminů ztratilo v bažinách, nahradili gremlini jejich nohy za kola ve snaze ztížit jim útěk se vším jejich alkoholem. Jelikož je ale tato úprava učinila příliš nemotornými při útěku před predátory (většinou jinými gremliny co chtěli jimi nesený Měsíční svit), inženýři nahradili jejich ruce tryskami s pumpou, dovolující Gaminům postříkat útočníky velice hořlavým a jako důkaz sloužícím obsahem svých útrob.

 Unlike elemental Gamin, which are summoned by powerful magic spells and rituals, Whiskey Gamin are created by enterprising Gremlin artificers to carry their moonshine from one place to another. After the first few Whiskey Gamin disappeared into the swamp, the Gremlins started replacing their feet with wheels in order to make it more difficult for the little machines to run off with all their alcohol. When this made the Whiskey Gamin too cumbersome to escape predators (most notably, other Gremlins that wanted the moonshine they carried), the engineers replaced their arms with pump nozzles, allowing the Gamin to spray their attackers with the high proof (and very flammable) moonshine they carried.

Toto je gremliní inženýrství ve své nejskvělejší podobě, lidičky.

Na stole jsou Whiskey gamini rychlé modely, které kolem sebe šíří otravu (alkoholem) a lehce opilé modely v plamenech. Jako všichni gamini i tito vybuchnou když jsou zabiti a pokryjí všechny kolem nich Měsíčním svitem.

This is Gremlin engineering at its finest, folks.

On the table, Whiskey Gamin are fast models that spread around (Alcohol) Poison(ing) and light inebriated models on fire. Like true Gamin, they explode when they are killed, showering everyone around them with moonshine.


pondělí 26. února 2018

Pondělní preview - Wanyudo

 Pondělním preview s datem 26.2.2018 je artwork Wanyuda z chystaného boxu The Undying.

 Wanyudo jsou duchové obzvlášť zlovolných lidí, jež vzali podobu utnuté hlavy namontované ve středu ohnivého kola. Obvykle se to stane jen duchům, kteří za života zneužívali svou moc, Minako Rei však tento trest může uvalit na ty, které zabije. Takto stvořená Wanyuda jsou podřízené jejím rozkazům podobně jako zbití psy.
 Na stole jsou Wanyudo rychlí enforceři, jež se převalí přeze všechno, co jim stojí v cestě zanechávajíce za sebou jen polámaná a hořící těla. Skvělí jsou v nahánění rychlých modelů stejně jako ve schopnosti procházet obtížným terénem bez postihu.Wanyudo are the spirits of particularly wicked people who have taken the form of a severed head mounted at the center of a flaming wheel. Typically, only those spirits who abused their power while alive become Wanyudo in death, but Minako Rei can force this punishment upon those she kills. The created Wanyudo are subservient to her wishes, much like beaten dogs.
On the tabletop, Wanyudo are fast enforcers that roll over anything in their path, leaving a path of broken and flaming bodies behind them. This makes them great for chasing down fast models, as does their ability to move through severe terrain without penalty.

Head over to the forums to discuss!!

pátek 23. února 2018

Encounter box - BACKDRAFT

 Vypadá to, že se na nás v dubnu vyřítí nový encounter box zaměřený na gremliny. Nevím jak vy, já jsem vcelku nažhavený.

foto zdroj Fcbk a Game Trade Magazin, březnové vydání.


čtvrtek 22. února 2018

Wyrdí únorový zpravodaj


Wyrdos,

We're back with another newsletter to let you know what's coming up for all things Wyrd. One of the most exciting bits of news is that there is an upcoming Through the Breach worldwide campaign. We can't share more details at the moment, but get your Fate decks ready. Fatemasters prepare!

This month's newsletter looks at the newest Chronicles, upcoming releases, and a look at our media offerings. Check it out!

pondělí 19. února 2018

Pondělní preview - Grave Golem

 Je pondělí a tak i čas na další preview. Dnes je to opět artwork modelu z plánovaného boxu The Undying, Hrobový Golem (Grave Golem).


Grave Golem je v podstatě velký kus hřbitova, který byl oživen Resurrectionisti aby sloužil jako těžký bijec. Během bitvy může se Grave Golem propadnout do země a znovu se objevit o několik okamžiků později v polovině bojiště, ovšem za předpokladu, že je tam nějaká mrtvola u které se znovu složí. To, že se něco tak velkého může pohybovat tak rychle dovede překvapit golemovy nepřátele, z nichž mnozí skončí buď ubiti masivními Pěstmi z náhrobků nebo pohřbeni v sesuvu poškozené země a stažení kostěnými pažemi.

The Grave Golem is, essentially, a large chunk of graveyard that has been animated by the Resurrectionists to serve as a heavy enforcer. During battle, a Grave Golem can sink into the earth and reappear a few moments later halfway across the battlefield, provided that there is a corpse for the golem to form around. That something so large could move so quickly often comes as a surprise to the golem's enemies, many of whom end up either battered to death by its massive Tombstone Fists or buried in a landslide of corrupted earth and grasping skeletal arms.

Head over to the forums to discuss!!