čtvrtek 22. února 2018

Wyrdí únorový zpravodaj


Wyrdos,

We're back with another newsletter to let you know what's coming up for all things Wyrd. One of the most exciting bits of news is that there is an upcoming Through the Breach worldwide campaign. We can't share more details at the moment, but get your Fate decks ready. Fatemasters prepare!

This month's newsletter looks at the newest Chronicles, upcoming releases, and a look at our media offerings. Check it out!

pondělí 19. února 2018

Pondělní preview - Grave Golem

 Je pondělí a tak i čas na další preview. Dnes je to opět artwork modelu z plánovaného boxu The Undying, Hrobový Golem (Grave Golem).


Grave Golem je v podstatě velký kus hřbitova, který byl oživen Resurrectionisti aby sloužil jako těžký bijec. Během bitvy může se Grave Golem propadnout do země a znovu se objevit o několik okamžiků později v polovině bojiště, ovšem za předpokladu, že je tam nějaká mrtvola u které se znovu složí. To, že se něco tak velkého může pohybovat tak rychle dovede překvapit golemovy nepřátele, z nichž mnozí skončí buď ubiti masivními Pěstmi z náhrobků nebo pohřbeni v sesuvu poškozené země a stažení kostěnými pažemi.

The Grave Golem is, essentially, a large chunk of graveyard that has been animated by the Resurrectionists to serve as a heavy enforcer. During battle, a Grave Golem can sink into the earth and reappear a few moments later halfway across the battlefield, provided that there is a corpse for the golem to form around. That something so large could move so quickly often comes as a surprise to the golem's enemies, many of whom end up either battered to death by its massive Tombstone Fists or buried in a landslide of corrupted earth and grasping skeletal arms.

Head over to the forums to discuss!!

Kroniky Wyrdu #34

WYRD CHRONICLES #34
WYRD NEWS, CHRONICLESCheck out this brand new Chronicles, full of goodness! Click on the image above to get it from DriveThruRPG for free!

- Starting Malifaux on a Budget – the Outcasts: Need to build a new crew on the cheap? Get top-notch advice about putting together an Outcast crew!

- A Look into GG2018: A quick rundown of the newest Gaining Grounds document and what to expect.

- Never Look a Gift Kentauroi in the Mouth: Being a Guild Guard is not a good job in the best of times...

- Iron Painter 2017: Check out the winners of last year's Iron Painter.

- Building a Gaming Board - Part One: A hobby article looking at building a winter-themed game board.

- Elements of Matrimony: A Through the Breach one-shot adventure involving a wedding and the planner getting arrested.

- What Lies Beyond: Two famous Earthside explorers find out what it's like to go into the wilds of Malifaux.

- Be Mine: A Malifaux story encounter for finding true love for up to 4 players.

pondělí 12. února 2018

Pondělní preview - The Undying (TT)


 V minulém týdnu nám Pondělní preview přineslo náhled na Resíkovskou polovinu nové krabice The Undying, naní je to ta druhá půlka z Ten Thunders. Toho pána uprostřed jsme už mohli vidět v poslední knize a já si pořád říkal, kam že bude patřit. Seznamme se s Minako Rei a Katashiro. Minako Rei je posledním přežívajícím členem Řádu rovnováhy, jehož úlohou bylo pronásledovat zkažené čaroděje, kteří používali svou magii k živení se dušemi rolníků, a využívajíc tuto energii k prodloužení života. Poté, co byl Řád zničen zrádcem Manosem, stala se cílevědomou při pronásledování Jiangshi a zlého Manos.
 Na stole je Minako Rei silou, se kterou je třeba počítat. Je schopna používat karmu, aby zpečetila osud jiných a způsobila jim zranění, které sama utrží. Možná nejvíce pozoruhodné je, že je schopna tvořit Katashiro, aby jí pomohli v její misi.
 Katashiro jsou papírové výtvory oživené kouzlem. Jsou schopni útočit okamžitě po jejich vyvolání či umístění, a jsou schopni se přeměnit v origami jeřáby aby se mohli přemístit jinam. Jako konstrukti a Oni si jistě najdou domov v řadě crew Ten Thunders.
 Tyto tři modely spojují síly s Wanyudo, plamenným kolem, aby konečně zahnali Manose a přinesli konečnou urovnání.

https://www.wyrd-games.net/news/2018/2/12/monday-preview-the-undying-part-two

pondělí 5. února 2018

Pondělní preview - the Undying (Res)

 Pondělním preview s datem 5.2.2018 je artwork z chystaného boxu The Undying, kde se v příběhové linii potkají dvě frakce, Resíci a Ten Thunders. Dnešní art je z té Oživovatelské části boxu. Jejím vůdcem je Manos Povstalý (the Risen) a jeho dvě Plačky (Mourners).

Nehynoucí obsahuje dvě strany, které jsou spolu v konfliktu: Oživovači a Deset Hromů. Dnes se podíváme na vůdce oživovačů. Manos, ten co povstal a jeho dvě plačky.

Manos je nesmrtelný vrah, který kdysi patřil do Řádu Rovnováhy, skupiny mnichů, bojovníků a vrahů, kteří přinášeli smrt těm, kteří vypadli z karmického kola. Řád byl nesmiřitelný nepřítel Jiangshi – Příšerných zaklínačů, kteří požírali duše bezbranných a tím prodlužovali své nepřirozeně dlouhé životy.

Nesmrtelní zaklínači zkazili Manose svým učením, ukázali mu, jak se krmit duší zemřelého a on tyto vědomosti použil, aby získal zvrácenou formu nesmrtelnosti. Posílen zakázaným věděním, vrátil se k Řádu a zavraždil všechny své bývalé přátele… všechny až na jednu, Minako Rei.

Potom co přijme kontrakt, nic – dokonce ani smrt, nemůže zastavit Manose splnit ho.
Na stole sbírá energii Chi z okolních mrtvol a používá ji, aby zlepšil své vlastní schopnosti- Získání „fast“, zvýšení odolnosti, nebo posílení jeho mocného útoku – Nebeský úder, který ignoruje „hard to kill“.

Doprovází ho jeho plačky. Tyto nemrtvé ženy jsou ochranné „Belly“. Kvůli „Disguised“ a „Manipulative“ jsou těžko cílitelné a jejich akce „Funeral shroud“ brání nepřátelským modelům v jejich dosahu cílit kohokoli, koho se nedotýká podstavcem.

Plačky nejsou jenom na obranu. Také mají střelecký útok „Feed off Grief“, který jim umožňuje vyléčit se, pokud svůj cíl zabijí. Navíc se mu dá bránit jen pomocí síly vůle.

Možná je na čase, aby Seamus zaskočil na místní hřbitov pro nějaké nové kamarádky!

The Undying details two forces that have come into contact with each other: the Resurrectionists and the Ten Thunders. Today, we'll be looking at the leader of the Resurrectionist forces, Manos the Risen, and his two Mourners.

Manos is an immortal assassin who once belonged to the Order of Balance, a group of priests, warriors, and assassins who brought an end to those who had fallen from the kharmic wheel. The Order were mortal enemies of the Jiangshi, terrible sorcerers who fed on the souls of helpless peasants to extend their own, unnatural lives.

The immortal sorcerers corrupted Manos and taught him how to feed on the souls of the fallen, and he used that knowledge to grant himself a perverse form of immortality. Bolstered with forbidden knowledge, he returned to the Order and murdered all of his former friends... all save for one, Minako Rei.

After he takes an assignment, nothing - not even death - can stop Manos from completing his mission. On the table, he harvests the Chi of those who die around him and expends it to increase his own capabilities, becoming Fast, more resistant, or empowering his powerful Celestial Strike attack, which ignores Hard to Kill.

Accompanying Manos are his Mourners. These undead women are defensive Belles; with Disguised and Manipulative, they're difficult to target, and their Funeral Shroud action prevents enemy models in their engagement range from targeting anyone not in base contact with them.

The Mourners aren't entirely defensive, though. They also possess the Feed off Grief attack, a ranged attack that heals them if it kills the target. Better yet, the attack is resisted by Willpower.

Perhaps it's time for Seamus to swing by the local cemetery to pick up some new friends!

Head on over to the forums to discuss!

středa 31. ledna 2018

Western terény od Warcradle Studio

 Warcradle Studio, vydavatel hry Wild West Exodus, plánuje ani ne za měsíc vydat set terénů z MDF jako součást jejich městečka Red Oak. Zdá se mi to designově dobře zvládnuté a dovedl bych si představit celý stůl. Zvlášť, pokud by časem přidělali mašinku s kolejema. Na Waylandu jednotná cena 20€ / ks.
Pondělní preview Rooster rider


Pondělním preview s datem 29.1.2018 je artwork Jezdec na kohoutovi z připravované hry Bayou Bash.


A nesmí chybět překlad fluffu:

Ať už se jednalo o příliš velké vejce, když sledoval hádku závodu, nebo se náhodou ocitl na trati a rozhodl se k němu křídla, Kohoutek se připojil k chaosu Bayou Bash a od té doby se na něj vrhá pero.

Když běžíte na rychlostní dráze po stopě, jezdit na tomto bezohledném Kohouti je nejlepším příkladem toho, aby jste byli katapultováni směrem k cíli, a stejně tak náročné na kontrolu. Jeho schopnost vykořenit zářez tím, že získá pohyb kostek s rizikem častějšího rozmazání, dovolí tomuto ptákovi-mozku letět soupeřem, i když by to mohlo znamenat, že by se na trati dostalo prachové koupele.

Nebudete muset vytahovat žádné peří v očekávání déle. Cluck tiká, dokud nebude Bayou Bash letos propuštěn!

Přejděte na diskusní fóra!

Whether he was too egg-cited from watching the mayhem of the race or accidentally found himself on the track and decided to wing it, the Rooster’s joined in on the chaos of the Bayou Bash and has been ruffling feathers ever since. 

Running at beakneck speed down the track, riding this reckless Rooster is the nest best thing to being catapulted toward the finish line, and just about as challenging to control, too. His ability to kick it up a notch by gaining movement dice at the risk of staggering more often allows this bird-brain to fly by the competition, even if it might mean taking a dust bath off the track. 

You won’t have to pull out any feathers in anticipation for much longer. The cluck is ticking until Bayou Bash is released this year! 

Head over to the forums to discuss!